1. VMS船位及漁獲回報相關表單

doc

01.VMS船位傳真表 _2022

檔案大小: 33.28 kb
下載點擊數 : 64
doc

02.VMS船位傳真表(多筆)_2022

檔案大小: 43.01 kb
下載點擊數 : 45
doc

03.VMS故障報備單_2022

檔案大小: 38.91 kb
下載點擊數 : 41
doc

04.VMS修復確認單_2022

檔案大小: 40.96 kb
下載點擊數 : 48
doc

05.VMS安裝證明申請書_2022

檔案大小: 292.35 kb
下載點擊數 : 43
doc

07.漁船進港報備VMS關機申請書

檔案大小: 30.21 kb
下載點擊數 : 58
doc

09.VMS進出港通報聯單_2022

檔案大小: 37.89 kb
下載點擊數 : 47

2. 漁獲轉載相關表單

3. 產證申請表

4. 漁獲證明書相關表單

5. 大陸船員原船暫置

6. 本國籍船員基本安全受訓報名表

doc

船員訓練推薦報名表

檔案大小: 55.81 kb
下載點擊數 : 55

7. 外銷登錄遠洋漁船(歐盟)相關表單

doc

01.甲類申請書(歐盟)

檔案大小: 177.15 kb
下載點擊數 : 45
doc

02.魷釣漁船_HACCP

檔案大小: 130.56 kb
下載點擊數 : 50
doc

03.個人資料同意書

檔案大小: 68.10 kb
下載點擊數 : 35
doc

05.魷釣漁船評鑑

檔案大小: 84.48 kb
下載點擊數 : 37
doc

06.運搬船評鑑

檔案大小: 84.48 kb
下載點擊數 : 33
doc

07.漁獲物轉載作業紀錄表

檔案大小: 41.98 kb
下載點擊數 : 45
doc

08.歐盟漁船常用表單(綜合)

檔案大小: 600.06 kb
下載點擊數 : 39
xls

09.航次表

檔案大小: 26.62 kb
下載點擊數 : 43

8. 漁船避風申請表(日本、俄羅斯)

doc

進入日本國領海12浬報備申請單

檔案大小: 40.96 kb
下載點擊數 : 39
xls

進入日本200浬經濟海域避風通報

檔案大小: 33.28 kb
下載點擊數 : 51
pdf

俄羅斯避風報備表格

檔案大小: 912.08 kb
下載點擊數 : 41

9. 魷魚基金會公開資訊

10. 其他

ods

管制不得僱用大陸船員名單_2022-03-31

檔案大小: 53.31 kb
下載點擊數 : 23
ods

管制不得僱用外籍船員名單_2022-03-31

檔案大小: 257.71 kb
下載點擊數 : 27
ods

管制不得僱用大陸船員名單_2022-03-07

檔案大小: 66.33 kb
下載點擊數 : 44
ods

管制不得僱用外籍船員名單_2022-03-07

檔案大小: 354.35 kb
下載點擊數 : 31
ods

管制不得僱用大陸船員名單_2021-11-25

檔案大小: 64.84 kb
下載點擊數 : 78
ods

管制不得僱用外籍船員名單_2021-11-25

檔案大小: 360.48 kb
下載點擊數 : 53
ods

管制不得僱用大陸船員名單_2022-01-24

檔案大小: 66.84 kb
下載點擊數 : 50
ods

管制不得僱用外籍船員名單_2022-01-24

檔案大小: 401.11 kb
下載點擊數 : 55
ods

管制不得僱用外籍船員名單_2022-02-11

檔案大小: 373.90 kb
下載點擊數 : 38
ods

管制不得僱用大陸船員名單_2022-02-11

檔案大小: 62.29 kb
下載點擊數 : 38